Vítejte na Lipně

Soukromý apartmán v luxusním hotelovém komplexu Wellness hotel Frymburk

 

                         VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Apartmán C 108

Všeobecné obchodní podmínky  ( dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi ubytováním v apartmánu C108, který se nachází na adrese Frymburk 391/58, v okrese Český Krumlov, jehož provozovatelem je společnost Řemesla Služby Zemědělství s.r.o. náměstí 5.května 2/12, Čelákovice. IČO: 28895096 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151626 zastoupená Michalem Kadlubou jednatelem ( dále jen poskytovatel nebo společnost ) a klientem, který ubytování objednává ( dále jen objednatel )

Článek I

Předsmluvní ujednání

 1. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě na příslušný mail či přes objednávkový formulář a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem ( druh služeb, termíny a kontakty na objednatele.. ) – vše se řídí platnou směrnicí o ochraně osobních údajů viz příloha Podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů
 2. Poskytovatel vytvoří cenovou a termínovou nabídku a odešle ji objednateli na uvedený mail a to včetně Všeobecných obchodních podmínek a jeho příloh. Odsouhlasením nabídky, potvrzuje objednatel její akceptaci a dále tak potvrzuje, že si přečetl a plně akceptuje Všeobecné obchodní podmínky, Ubytovací řád, Ceník a Podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů. Na základě výše uvedeného tak vzniká mezi objednatelem a zhotovitelem smluvní vztah
 3. Bude li objednatel posléze požadovat dodatečné služby , poskytovatel učiní maximální snahu pro zajištění takových služeb, avšak je nelze zaručit

Článek II

Povinnosti smluvních stran

 1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby, které jsou ve smlouvě stanovené a objednatel má povinnost tyto služby odebrat a uhradit sjednanou cenu

Článek III

Platební podmínky

 1. Po objednání termínu a uzavření smluvního vztahu, zaplatí objednatel zálohu ve výši 20-ti % z celkové předem dohodnuté částky za poskytnutí ubytování a služeb a to na základě zálohového daňového dokladu se splatností 14-ti dnů. Zálohový daňový doklad je vystaven a odeslán objednateli nejpozději do 5-ti dnů od uzavření smlouvy na uvedený mail. Úhradou se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo odstoupit od smlouvy

            Druhá část platby zbylých 80%, bude splatných 30 dnů před nástupem k pobytu.

            Platby probíhají vždy převodem na účet, který je uveden na daňovém dokladu       

 1. Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu za předem dohodnutých podmínek, po uhrazení druhé části sjednané ceny, mu bude vystaven závěrečný daňový doklad
 2. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení a to ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu, až do jeho zaplacení
 3. Ceny ubytování se mění s ohledem na typ sezóny a další nespecifikované změny, ceny jsou vždy řádně aktualizovány,viz ceník, který je nedílnou součástí VOP a je rovněž zveřejněn na www.apartman-frymburk.cz. Cena zahrnuje ubytování, závěrečný úklid, poplatky za energie a magistrátní poplatek. Provozovatel není plátcem DPH, ceny jsou tedy konečné 

Článek IV

Storno podmínky

 

 1. Stornem se rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky
 2. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, či kontaktech na kterých byly sjednány podmínky smlouvy, není -li dohodnuto jinak
 3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatek ve výši
 • storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednaného ubytování ve lhůtě 0 až 10 dní před příjezdem
 • storno poplatek 0% z celkové ceny pobytu ve lhůtě 11 a více dní před příjezdem

Článek V

Nástup ubytování

 1. Při nástupu ubytování se každý host hlásí v recepci hotelu a to svým jménem a číslem apartmánu. Recepce předá objednateli vstupní karty a poskytne mu další informace potřebné k ubytování
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád, kterým je objednatel povinen se řídit, v opačném případě se jedná o porušení VOP

Článek VI

Reklamace služeb

 

 1. Reklamaci poskytnutých služeb je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednány podmínky smlouvy, nebo u zástupce provozovatele. Tato reklamace musí být uplatněna ihned po zjištění nedostatků, avšak nejpozději den po posledním dni, ve kterém byl předmět služby poskytnut. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

Článek VII

Jurisdikce

 

 1. Ubytovaný host – objednatel má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového     

      sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

      Česká obchodní inspekce

      Ústřední inspektorát –oddělení ADR

      Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

      Email: adr@coi.cz

      Web: http://adr.coi.cz

      Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou  

      Spotřebitele, postupující dle zákona č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve

      znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka české

      obchodní inspekce: www.coi.cz

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

objednateli jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu

Článek VII

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem, smlouvu nebo VOP
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, že objednatel poruší některý z článků VOP či jeho příloh, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti
 3. V zásahu vyšší moci, tedy není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí např poškození celého objektu a nebo jeho části následkem živelných pohrom. V takovém případě není objednatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky

Článek VIII

Další ujednání

 1. Poskytovatel apartmánu, majitel ani hotel neodpovídá za ztrátu či škody na vašich osobních věcech. Ať již v apartmánu či v automobilu nenechávejte žádné cenné věci. Součástí apartmánu je trezor, kód vám bude v případě zájmu sdělen přes sms po ubytování, tento kód je průběžně obměňován, avšak skutečnost umístěním věcí v trezoru nevzniká nárok na náhradu škody. Dále má klient možnost využít službu hotelového trezoru, kde vám věci uschovají a sepíši s vámi o této skutečnosti protokol. Informace na recepci hotelu
 2. Ve všech hotelových prostorách ( mimo prostor k tomu určených, tedy venku ) je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši 5 000,-kč za ohrožení  požární bezpečnosti a čištění prostor
 3. Objednatel nese zodpovědnost za škody způsobené na zařízení apartmánu či hotelu, zodpovědnost nese i za své nezletilé děti. V případě, že se stane nějaká nešťastná událost, jakéhokoliv charakteru, je objednatel povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele služeb, provozovatele apartmánu a v případě poškození společných prostor, zaměstnance hotelu.
 4. Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek jsou Podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů
 5. Kontakty pro komunikaci k vyřízení objednávek, reklamací, stížností..603 452 284 nebo mail: ubytovani@apartman-frymburk.cz

Článek IX

Závěrečné ustanovení

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dnem uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem a to dle  VOP – Článku I, bod č.2 – Předsmluvní ujednání

      Přílohy:

      Ceník ubytování 

      Ubytovací řád

      Ochrana a podmínky zpracování osobních údajů

Copyright © All right reserved.

Stránky vytvořila WEBUTVORBA.CZ